aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Wat er op oudejaarsavond in Scheveningen is gebeurd *) is het directe bewijs dat voor het organiseren van vreugdevuren niet alleen een door de burgemeester verleende evenementenvergunning nodig is maar dat de mogelijke effecten getoetst moeten worden aan de Wet milieubeheer en de EU-richtlijnen. Dat geldt niet alleen voor de veiligheidsaspecten maar ook voor de luchtkwaliteit.

In onze zienswijze over de aanpassing van het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) schreven we:

"In verschillende gemeenten worden tijdens de jaarwisseling traditioneel nieuwjaarsvuren georganiseerd en met Pasen paasvuren waarvoor door de burgemeesters ontheffingen van het stookverbod (APV) en/of evenementenvergunningen verstrekt worden. Deze vuren kunnen, gezien de schaal waarop dit gebeurt (honderden vuren, waaronder talloze 'megabulten') en er soms materialen verbrand worden die hiervoor niet geschikt zijn, tot in de wijde omtrek ernstige luchtvervuiling veroorzaken. Onderzocht zou dienen te worden hoe deze evenementen door middel van omgevingsvergunningen met strikte voorschriften op basis van de Wet milieubeheer en de EU-richtlijnen in toom gehouden kunnen worden. Het NSL laat het echter afweten."

Milieuhygienische overwegingen

Het moet toch bij de overheid bekend zijn dat het verbranden van afvalstoffen (zoals de gebruikte pallets) niet onder ideale omstandigheden plaats vindt. Een onvolledige verbranding door een te lage temperatuur is het gevolg, waardoor er veel schadelijke stoffen ontstaan. Het betreft NOx, SOx, CO, CO2, CH4, PAK’s, kwik en roet. Ook blijven onverbrande resten achter op de bodem. De uitstoot van deze stoffen neemt met een factor 100 à 1000 toe in vergelijking met een afvalverbrandingsinstallatie.

Al met al draagt het verbranden van hout en afval bij aan milieuproblemen als verzuring (NOx, SOx), het broeikaseffect (CO, CO2, CH4), lokale milieuhygiënische gevaren als verspreiding van (sterk) kankerverwekkende stoffen (PAK’s), dioxines en/of hindereffecten als prikkelende ogen, slijmvorming, hoofdpijn en misselijkheid. Ook is er nog een toxisch effect als kwik in de omgeving wordt verspreid.

Met name PAK’s zijn zeer kankerverwekkend en tevens moeilijk afbreekbaar waardoor ze gedurende lange tijd een gevaar voor de volksgezondheid vormen. Kenmerkend voor kankerverwekkende stoffen is dat zij in kleine hoeveelheden al een schadelijke werking kunnen hebben. 

*) Het vreugdevuur in Schevingen leidde, in combinatie met een stevige wind, tot een grote vonkenregen en branden in de badplaats. Asdeeltjes en vonken waaiden door Scheveningen en op verschillende plekken in de duinen ontstond brand.

 

 

Laatste nieuws

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees komt daarom met een pakket aan maatregelen die dit samen bereiken. Deze nieuwe Wet...
Belastingdienst: snelle oplossing niet mogelijk. Vooral bij de Belastingdienst speelt dat meer dan de helft van de systemen sterk is verouderd en daardoor duur in onderhoud en moeilijk aanpasbaar. Er...
De Algemene Rekenkamer is in het Verantwoordingsonderzoek 2018 uitermate kritisch over de uitvoering van de plannen van het Kabinet. Uit het verantwoordingsonderzoek over 2018 van de Algemene...
Noodkreet van de Algemene Rekenkamer Door gebrek aan onderhoud aan bruggen en sluizen neemt het aantal stremmingen door storingen op het hoofdvaarwegennet toe. “De onderhoudsachterstand van sluizen en...