aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Achtergrond van het nationale Klimaatakkoord

In december 2015 organiseerde de Verenigde Naties (VN) een klimaattop in Parijs. Daaruit volgde het ‘Akkoord van Parijs’ dat door 195 landen werd ondertekend. Ook Nederland ondertekende dat akkoord en stemde daarmee in de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius.

Nationaal klimaatakkoord met draagvlak

Elk land moet eigen, nationale maatregelen nemen om het wereldwijd afgesproken doel te halen. In Nederland doen we dat door met elkaar - overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen – een klimaatakkoord te sluiten. In het Klimaatakkoord maken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete afspraken over de maatregelen waarmee we de CO2-uitstoot in Nederland kunnen halveren. Zo ontstaat ook draagvlak: we hebben elkaar nodig om het doel te halen en daarom moeten zoveel mogelijk mensen achter het akkoord staan.

Kosten van het Klimaatakkoord

De maatregelen die nodig zijn om CO2-uitstoot sterk terug te dringen, kosten geld. Om de kosten voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk te beperken, moeten we erop letten dat de gemaakte afspraken niet te duur zijn. Daarnaast biedt het Klimaatakkoord ook kansen voor een sterkere Nederlandse economie, bijvoorbeeld doordat er nieuwe banen bijkomen en we onze kennis, ervaring, innovatieve technieken en nieuwe producten ook aan het buitenland kunnen verkopen.

Afspraken

In het Klimaatakkoord moeten concrete afspraken staan over het verminderen van CO2-uitstoot. Het moet duidelijk zijn welke partij verantwoordelijk is voor het realiseren van resultaat. Daarom is het doel opgeknipt in kleinere doelstellingen per sector. De afspraken worden gemaakt binnen vijf sectoren:

Elke sector moet ervoor zorgen dat een deel van de totaal 48,7 megaton CO2 minder in de lucht komt.

Zie ook de website van het RIVM over energietransitie

Laatste nieuws

Op de site van de Groninger Bodem Beweging lezen we: Mensenrechtencomité Verenigde Naties tikt Nederland opnieuw hard op de vingers over Groningen. Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties...
Er is een Klimaatplan
28 juni 2019
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een brief met een voorstel voor een Klimaatakkoord. Zie...
CSBN 2019: ontwrichting van de maatschappij ligt op de loer 12-06-2019 | Nieuwsbericht De digitale dreiging voor de nationale veiligheid is permanent. Vrijwel alle vitale processen en systemen in...
Duurzame landbouw
17 juni 2019
Omslag naar duurzame en sterke landbouw definitief ingezet Nieuwsbericht Ministerie van LNV| 17-06-2019 | 06:15 De omslag naar kringlooplandbouw krijgt een forse impuls. Om belemmeringen weg te...