aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Renovatie Binnenhof

Blue Color

Alexander Pechtold benoemd als "crisismanager"

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schreef op 12 juni 2019 aan de Tweede Kamer:

In mijn brief van 22 mei 2019 (Kamerstuk 34 293, nr. 76) heb ik toegezegd u zo spoedig mogelijk te informeren bij volgende stappen rond de renovatie van het Binnenhof. Dit is ook conform de motie Middendorp c.s. (Kamerstuk 34 293, nr. 65).
Op 5 juni jl. heeft een gesprek plaatsgevonden met het Presidium van de Tweede Kamer en mij over de voortgang van het renovatieproces. Het Presidium heeft verzocht om Alexander Pechtold, oud-Tweede Kamerlid, op basis van zijn kennis en expertise de komende weken te laten optreden als procesvoorzitter. Wij hebben afgesproken dat Alexander Pechtold vóór het zomerreces het Presidium en mij zal adviseren over de verschillende aspecten van het renovatieproces.
Verder kan ik u melden dat ook met de andere drie gebruikers hard wordt gewerkt om de voorontwerpfase sober en doelmatig binnen tijd en beschikbaar budget in te vullen en af te ronden.