aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Nieuws hoofdpijndossiers

Blue Color

Toekomst pensioenstelsel

Op verzoek van het kabinet heeft de SER in 2015 een advies uitgebracht over de toekomst van het pensioenstelsel en in 2016 een technische verkenning.

In het regeerakkoord van 2017 is afgesproken dat het kabinet bij de hervorming van het pensioenstelsel aansluiting wil zoeken bij de eerdere rapporten en werkzaamheden van de SER. Na een vervolgadvies van de SER wil het kabinet samen met sociale partners de stap zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel. 

Onderhandelingen pensioenakkoord

De afgelopen maanden hebben de sociale partners (werkgevers en werknemers) binnen de SER hard gewerkt aan een vervolgadvies over de toekomst van het pensioenstelsel. De besprekingen hierover waren ver gevorderd. Om tot overeenstemming te komen over het advies en om een breed akkoord te kunnen sluiten, waren er onderhandelingen met het kabinet nodig over aangrenzende beleidsdossiers - bijvoorbeeld over de AOW-leeftijd. Op 20 november 2018 bleek het echter niet mogelijk tot overeenstemming te komen en zijn de onderhandelingen gestopt.

Eerdere rapporten over de toekomst van het pensioenstelsel

De SER heeft in het advies Toekomst Pensioenstelsel (2015) vier varianten onderzocht. Een van deze varianten, de variant ‘persoonlijk pensioenvermogen met van collectieve risicodeling’ heeft de SER verder uitgewerkt in de verkenning Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling (2016). In vervolg hierop is de pensioendialoog voortgezet.

Alexander Pechtold benoemd als "crisismanager"

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schreef op 12 juni 2019 aan de Tweede Kamer:

In mijn brief van 22 mei 2019 (Kamerstuk 34 293, nr. 76) heb ik toegezegd u zo spoedig mogelijk te informeren bij volgende stappen rond de renovatie van het Binnenhof. Dit is ook conform de motie Middendorp c.s. (Kamerstuk 34 293, nr. 65).
Op 5 juni jl. heeft een gesprek plaatsgevonden met het Presidium van de Tweede Kamer en mij over de voortgang van het renovatieproces. Het Presidium heeft verzocht om Alexander Pechtold, oud-Tweede Kamerlid, op basis van zijn kennis en expertise de komende weken te laten optreden als procesvoorzitter. Wij hebben afgesproken dat Alexander Pechtold vóór het zomerreces het Presidium en mij zal adviseren over de verschillende aspecten van het renovatieproces.
Verder kan ik u melden dat ook met de andere drie gebruikers hard wordt gewerkt om de voorontwerpfase sober en doelmatig binnen tijd en beschikbaar budget in te vullen en af te ronden.

Subcategorieën