aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Wat is het verschil tussen de Klimaatwet en het Klimaatakkoord?

De Klimaatwet legt de drie Nederlandse klimaatdoelen vast.

Dat zijn een vermindering van de Nederlandse broeikasuitstoot ten opzichte van het ijkjaar 1990, met respectievelijk 49 procent (in 2030) en 95 procent (in 2050) en een volledig CO2 -neutrale elektriciteitsproduktie in 2050.

Om te waarborgen dat ook komende kabinetten de klimaatdoelen serieus nemen, verplicht de Klimaatwet de regering regelmatig voortgangsrapportages uit te brengen en, indien nodig, extra maatregelen te nemen.

De Klimaatwet bevat geen concrete beleidsmaatregelen. Die staan in het Klimaatakkoord dat tot stand kwam aan de Klimaattafels en waar het kabinet voor de zomer van 2019 een eigen versie van zal presenteren