aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Wat is het verschil tussen de Klimaatwet en het Klimaatakkoord?

De Klimaatwet legt de klimaatdoelen vast:

- een vermindering van de Nederlandse broeikasuitstoot ten opzichte van het ijkjaar 1990, met respectievelijk 49 procent (in 2030) en 95 procent (in 2050),

- en een volledig CO2 -neutrale elektriciteitsproduktie *) in 2050.

Om te waarborgen dat ook komende kabinetten de klimaatdoelen serieus nemen, verplicht de Klimaatwet de regering regelmatig voortgangsrapportages uit te brengen en, indien nodig, extra maatregelen te nemen.

De Klimaatwet bevat geen concrete beleidsmaatregelen. Die staan in het Klimaatakkoord dat tot stand kwam aan de Klimaattafels en waar het kabinet voor de zomer van 2019 een eigen versie van zal presenteren.

*) Onder CO2 -neutrale electriciteitsproduktie verstaat de wet: "electriciteitsproduktie waarbij geen broeikasgassen vrijkomen in de atmosfeer of waarbij biomassa als brandstof gebruikt wordt."

Het vreemde is dat biomassa bij verbranding meer broeikassen uitstoot dan aardgas of kolen !