aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Hoofdpijndossiers

Blue Color

In de NRC van 30 mei 2019 lezen we:

Commissaris van de Koning René Paas, die namens de regionale bestuurders spreekt, reikt „een bestellijst” van maatregelen aan die de versterkingsoperatie en het schadeherstel zouden kunnen versnellen. Kleine en eenvoudige schade aan huizen uit het gaswinningsgebied (tot ongeveer 10.000 euro) zou na een melding meteen vergoed moeten worden. Geen experts die elke scheur controleren, maar een steekproefsgewijze controle achteraf, tenzij de bewoners zelf een expert willen. Huizen die al beoordeeld zijn onder oude normen, moeten niet opnieuw bekeken worden.

Vertrouwde aannemers zouden de mogelijkheid moeten krijgen om de schade op te nemen en dan meteen aan het werk te gaan, in plaats van dat externe deskundigen langskomen. Aanbestedingsregels moeten worden versoepeld. Aannemers die schade herstellen zouden in simpele gevallen ook meteen werk kunnen verrichten voor de versterking van huizen. Nu staan die twee procedures nog los van elkaar.

Mensen die in het gebied wonen en te maken hebben met waardedaling moeten meteen compensatiegelden krijgen. Ook moet de overheid garant staan voor het waardebehoud van huizen. Als mensen willen verhuizen, maar het huis wordt verkocht onder de getaxeerde waarde, moet de overheid garant staan voor het verlies. Woensdag praat de regio met het ministerie en worden nieuwe versnellingsplannen verwacht.

De Algemene Rekenkamer is in het Verantwoordingsonderzoek 2018 uitermate kritisch over de uitvoering van de plannen van het Kabinet.

Uit het verantwoordingsonderzoek over 2018 van de Algemene Rekenkamer rijst soms een dubbel beeld. Waar besloten was meer te investeren, lukte het niet altijd om het extra geld daadwerkelijk uit te geven. En waar besloten was geen extra geld uit te geven, ging de dienstverlening van het Rijk soms achteruit. Een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid, die de Algemene Rekenkamer mede verklaart uit taakstellingen en bezuinigingen van de voorgaande jaren. 

Van de € 5 miljard die extra beschikbaar was, is per saldo € 1 miljard doorgeschoven naar latere jaren. Dat het niet altijd lukte om het geld te besteden had verschillende oorzaken. Het kost tijd voordat investeringen zijn gepleegd en nieuwe werknemers zijn aangenomen, opgeleid en ingezet – zeker nu de vraag naar personeel het aanbod overtreft. Het eerste speelt bijvoorbeeld bij het Ministerie van Defensie, waar zes jaar zit tussen het besluit een bevoorradingsschip te kopen en de tewaterlating ervan. Het tweede doet zich voor bij de politie en UWV. 

De Algemene Rekenkamer keek bij de zorg, Defensie, het basisonderwijs, politie en Rijkswaterstaat hoe extra geld wordt besteed en of dat doeltreffend is. Onderzocht zijn de plannen voor verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg, de intensiveringen bij Defensie, politie en UWV en de inzet van gelden voor verlaging van de werkdruk in het basisonderwijs.
 
Daarnaast dook de Rekenkamer in de onderhoudssituatie van bruggen en sluizen in hoofdvaarwegen. Daar werd de afgelopen jaren voor € 414 miljoen aan onderhoudswerk uitgesteld, deels door een te krap budget. Dat staat in contrast met de aanwending van de extra € 543 miljoen die het kabinet uittrok voor nieuwe infrastructuur: dat geld is niet uitgegeven in 2018, maar doorgeschoven naar 2020 en 2021, omdat de aanleg voorbereidingstijd kost.

Dit overziende zei Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer bij de aanbieding van de verantwoordingsstukken aan de Tweede Kamer: “Extra geld leidt niet meteen tot zichtbaar resultaat. En er is ook nog achterstallig onderhoud op plaatsen waar geen geld beschikbaar is. Dat is op dit moment nog wel verklaarbaar. Onze vraag is of daar de komende jaren verandering in komt.”

Noodkreet van de Algemene Rekenkamer

Door gebrek aan onderhoud aan bruggen en sluizen neemt het aantal stremmingen door storingen op het hoofdvaarwegennet toe.

“De onderhoudsachterstand van sluizen en bruggen is urgenter dan het beeld dat uit de jaarverslagen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat naar voren komt”. De Algemene Rekenkamer constateert dat meer geld nodig is om de boeggolf aan uitgesteld en achterstallig onderhoud weg te werken.

Een aanzienlijk deel van de bruggen en sluizen in Nederland dateert van de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw of zelfs eerder. Ze naderen het einde van hun levensduur. De kans op storingen neemt hierdoor toe. Schippers kunnen vaker te maken krijgen met wachttijden of moeten omvaren. Terwijl het goederenvervoer over water juist van belang is om de verkeersdrukte op het wegennet te verminderen.

Omvang uitgesteld onderhoud stijgt en is inmiddels groter dan de jaarlijkse uitgaven voor Beheer en Onderhoud.

Geef wegwerken uitgesteld onderhoud prioriteit.

De Algemene Rekenkamer beveelt de minister aan om prioriteit te geven aan het wegwerken van het uitgesteld onderhoud. Ook zou de minister meer inzicht kunnen geven in de bruggen en sluizen die het einde van hun levensduur naderen en wat daar de veiligheidsrisico’s en financiële consequenties van zijn.

Zie https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2019/05/15/meer-geld-nodig-voor-onderhoud-aan-bruggen-en-sluizen

 

Subcategorieën