aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

SLA tijdlijn

Een chronologisch overzicht

- oktober 2017

In het Regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst" van oktober 2017 is het volgende afgesproken:

"De Rijksoverheid blijft onder andere verantwoordelijk voor het realiseren van Europese doelstellingen op het terrein van lucht en water. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) eindigt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en zal worden vervangen door een nationaal actieplan luchtkwaliteit dat zich richt op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit."

- 23 januari 2018

Advies van de Gezondheidsraad "Gezondheidswinst door schonere lucht". De Gezondheidsraad adviseert de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) prioriteit te geven aan het terugdringen van de concentraties fijnstof en stikstofdioxide afkomstig van wegverkeer (vooral dieselvoertuigen) en het aanpakken van de uitstoot van ammoniak vanuit de veehouderij.

Lees hier de samenvatting en hier een link naar het volledige advies.

- 25 april 2018

De Staatssecretaris van I en W meldt in een brief aan de Tweede Kamer (als reactie op het hierbovengenoemde advies van de Gezondheidsraad) dat zij voornemens is, gezien de goede samenwerking in het NSL, het in het regeerakkoord aangekondigde Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit uit te voeren als "Schone Lucht Akkoord" met als basis het eerder genoemde advies van de Gezondheidsraad. De nadruk zal hierbij liggen op ultrafijnstof (PM2,5), stikstofdioxide, ozon en ammoniak.

- 30 mei 2018

Brief van de Staatssecretaris van I en W aan de Tweede Kamer  i.z. de gevaren van de uitstoot van houtkachels als reactie op de brief van het Platform Houtrook en Gezondheid d.d. 8 maart 2018.

Tweede brief van de Staatssecretaris van I en W aan de Tweede Kamer met antwoorden op de gestelde kamervragen over de aanpak van houtrook in woonwijken.

- 5 juli 2018

Algemeen overleg met de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer over

* de reactie van het kabinet over het advies van de Gezondheidsraad "Gezondheidswinst door schonere lucht"

* de brief van de Staatssecretaris van I en W d.d. 30 mei i.z. de gevaren van de uitstoot van houtkachels

- augustus 2018

De VNG en diverse gemeenten nemen deel aan de stakeholderbijeenkomsten voor het Schone Lucht Akkoord. Het Ministerie van I en W wil met dit akkoord werken aan een verdere vermindering van gezondheidsrisico’s door luchtverontreiniging.

Bij deze bijeenkomsten wordt gesproken over mogelijke maatregelen om toe te werken naar de streefwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Belangrijke thema’s zijn volksgezondheid, mobiliteit, landbouw, houtrook, industrie, scheepvaart en participatie. Het advies van de Gezondheidsraad 'Gezondheidswinst door schonere lucht' van 23 januari 2018 (zie hierboven) is de basis voor het Schone Lucht Akkoord.

Ook wanneer de EU-grenswaarden overal gehaald zijn, is verdere verbetering van de luchtkwaliteit van belang om die risico’s verder te verlagen. Het RIVM geeft aan dat de dalende trend voor NO2 zoals die gemiddeld in de metingen tussen 2010 en 2015 is waargenomen, momenteel lijkt te stagneren. Het is onzeker of de gemiddelde PM10-concentratie, waar de bevolking aan wordt blootgesteld, de komende jaren verder zal afnemen. Inzichten in de ontwikkeling van concentraties en blootstelling worden besproken met het RIVM en meegenomen in het Schone Lucht Akkoord (SLA).

Met dit SLA wordt ingezet op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit om zo te komen tot een vermindering van gezondheidsrisico’s door luchtverontreiniging, waarbij het kabinet – conform het advies van de Gezondheidsraad – toewerkt naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het SLA, zoals aangekondigd in het Regeerakkoord, zal, naar verwacht, voor de zomer 2019 aan de Tweede Kamer toegezonden worden.

- 3 februari 2019

De Staatssecretaris van I en W schrijft aan de Tweede Kamer dat zij zich zal inzetten om de emissies uit houtkachels te verminderen. Zie de betr. brief.