aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Stand 9 oktober 2019

Knelpunt  Toelichting Ministerie
* Klimaatwet (CO2-heffing)    
* Klimaatakkoord (energietransitie) Het klimaatakkoord is er! Wat nu? Alle
* Flexibilisering arbeidsmarkt (status FTP-ers); nieuwe arbeidsmarktwet (WAB)    
* Afhandeling schadeclaims Groningen

Dit is een crisissituatie. Lees hier wat de Commissaris van de Koning in Groningen (René Paas) zegt.

Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties stelt dat de Staat maatregelen moet nemen om de fysieke veiligheid en het geestelijk welzijn van de betrokken mensen in Groningen te verzekeren.

 
* Belastingdienst (ICT-problemen, personeelstekort, modernisering belastingstelsel, toeslagenaffaire)    Financiën
* Investeringen in defensie, politie, zorg, onderwijs)    
* Rechtspraak (tekorten)    
* Zorgverlening (doorgeschoten marktwerking)    
* Medicijnproblemen (tekorten, controle zuiverheid)    
* Migratieprobleem    
* UVW (misbruik uitkeringen)    
* CBR (achterstanden in gezondheidsverklaringen en examens, verwisseling dossiers enz.)    
* IND (achterstanden)    
* ZZP (flexwerkers)    
* AOW-leeftijd    
* Pensioenmalaise (vernieuwing pensioenstelsel)

Er is een principeakkoord (tussen regering, werknemers, werkgevers) voor een nieuw pensioenstelsel. De vakbondsleden hebben hun toestemming gegeven. Daarna moeten de voorstellen door de Eerste en Tweede kamer worden aangenomen.

FNV wil verhoging AOW

Niemand begrijpt er iets van !

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
* Luchtvervuiling Zie de site www.ongezondelucht.nl  
* Achterstand onderhoud bruggen/viaducten    
* KLM/Air France    
* Groei Schiphol    

* Vliegveld Lelystad

Vanwege de uitspraak van de RvS over het stikstofbeleid en het wachten op de toestemming van de Europese Commissie gaat de opening van Lelystad airport in april 2020 niet door.

 
* Urgenda     
* Openbaar vervoer (NS, ProRail)    
* Sociale woningbouw  Tekort aan sociale huurwoningen is opgelopen tot 80000. Federatie Opvang (de organisatie voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen) pleit voor een nationaal deltaplan (25 maart 2019). Waar worden de nieuwe woningen gebouwd? In de stad en de hoogte?   
* Inkrimpen veeteelt (mestprobleem)     
* Onderwijs: tekort aan leerkrachten voor het basisonderwijs    
* Asielbeleid (o.a. kinderpardon)    
* Drugsbeleid koffieshops  Waar blijft de nieuwe wetgeving voor het gedoogd telen van wiet voor recreatief (!) gebruik? Welke grote gemeenten willen meewerken?  
* Rekeningrijden  Discussies over het het "R-woord" zijn weer aan de orde  
* Koninkrijksrelaties (financiele problemen, Sint Maarten)    
* Verdwenen Vietnamese kinderen    
* Nederland als belastingparadijs    
* Achterstallig onderhoud van het spoor belemmeren tienminutendienst (ProRail)    
* Ontluchten tankers op de rivieren (luchtvervuiling)    
* Renovatie Binnenhof: "staatsgeheim"

"Crisismanager" benoemd !

Renovatie 1 jaar uitgesteld. 

Projectdirecteur Pieter Dijckmeester van het Rijksvastgoedbedrijf (de overheidsdienst die de verbouwing begeleidt), stopt.

Binnenlandse Zaken
* Woningtekort    
* Plastic flessen recycling (statiegeld)    
* ICT-problemen (UWV, Belastingdienst, CBR enz.)    
* Stikstofbeleid (PAS: Programma Aanpak Stikstof)

Het Nederlandse stikstofbeleid is in strijd met de Europese natuurwetgeving. Dit zal gevolgen hebben voor bouwprojecten (incl. wegenbouw, huizen) in de buurt van natuurgebieden.

Achtergrond (Stikstof dossier WUR).

Crisisstaf opgezet onder leiding van min v. Landbouw. Remkes voorzitter adviescollege Stikstofproblematiek.

Open brief van MOB aan de Minister President

Lees hier het eerste rapport van de Commissie Remkes (september 2019).

Zie ook de video (menu links bovenaan).

Lees hier hoe minister Schouten de stikstofproblematiek wil aanpakken (Kamerbrief d.d. 4 oktober 2019)

Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Binnenlandse Zaken, Economisch Zaken, Defensie
* Terugkeer IS (wees)kinderen en vrouwen    
* Duurzame landbouw   Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
* Jeugdzorg    
* Digitale veiligheid De recente uitval van de telefonische alarmnummers maakt duidelijk dat de overheid meer aandacht moet besteden aan de digitale veiligheid. Justitie en Veiligheid
* Vernieuwing van de democratie Door een modernisering van het kiesstelsel wil het kabinet ervoor zorgen dat meer Nederlanders zich gehoord en vertegenwoordigd voelen in de politiek. Ook wil het kabinet meer jongeren bij de politiek betrekken door het opzetten van een jongerenparlement. Daarnaast komt er een Wet op de Politieke Partijen (WPP).
Binnenlandse Zaken
* Fraudeopsporingsbeleid Het Systeem Risico Indicatie (SyRi) faalt. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

* WODC-lekken

(Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum). Politieke beïnvloeding en sturing van wetenschappelijk onderzoek door ambtenaren van Justitie

 De klokkenluider blijkt afgeluisterd te zijn door Justitie.
Justitie en Veiligheid
* Zorgfraude

Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Sociale Zaken en Werkgelegenheid

* Toeslagenaffaire Belastingdienst  O.a. kinderopvangtoeslag
Financiën
* Personele en materiële tekorten bij Defensie De krijgsmacht voldoet niet aan de NAVO-normen
Defensie
* Srebrenica nasleep Uitspraak Hoge Raad d.d. 19 juli 2019
* Zomertijd/wintertijd dilemma
* Nasleep Q-koorts affaire
* Nieuwe verpleegkundigenwet (BIG II)
Grote onrust onder verpleegkundigen. Wetsvoorstel is nu ingetrokken.
* Gebouw BuZa en I en W kampt met problemen Ramen vallen naar beneden, te weinig werkplekken, onveilige trappen enz. Binnenlandse Zaken (Rijksvastgoedbedrijf)
* Nederland moet kampioen worden in het water vasthouden Oplossing voor droogteproblemen Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw
* Aantal daklozen is sinds 2009 verdubbeld Volksgezondheid
* Drugsproblematiek Legalisering cannabis  
* Energierekening Stijging energiekosten Economische zaken
* Gevaren van de digitalisering voor de samenleving Kwetsbaarheid van o.a. nutsbedrijven
* Storten van vervuilde grond "Verondieping" van plassen met grond die verontreinigd is met asbest, plastic, chemicaliën enz. Zie de video (menu bovenaan)
Infrastructuur en Waterstaat
* Tekort aan politieagenten

Doordat meer agenten ingezet worden bij de criminaliteitsbestrijding en beveiliging is er een tekort aan "blauw op de straat".

Halsema: "het water staat tot aan onze lippen"

Justitie en Veiligheid
* Ouderenzorg Tekort aan verpleeg/verzorghuizen
Volksgezondheid
* Uitdunning Noordzee vissersvloot In het kader van het overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) is er een Noordzeeoverleg ingesteld onder leiding van Jacques Wallage. De NOS meldt nu dat er een akkoord op handen is om met honderden miljoenen euro's de Nederlandse viskottervloot uit te dunnen en te verduurzamen. Het gaat om de 130 kotters die op tong en schol vissen op de Noordzee. Infrastructuur en Waterstaat
* Overheid ziet fraude van Nederlandse kustvissers door de vingers De Nederlandse overheid treedt al minstens tien jaar nauwelijks op tegen kustvissers die frauderen met hun scheepsmotoren. Tientallen vissersschepen gebruiken veel meer motorvermogen dan door de Europese Unie is toegestaan. Zie het onderzoek van de NOS.

Landbouw,

Infrastructuur en Waterstaat

* Mestfraude Zie het artikel d.d. 13 november 2017 in de Boerderij Landbouw
* Frauduleus gebruik van antibiotica in de veeteelt   Landbouw
* Kalverfraude   Landbouw
* Sociale advocatuur Aanpassingen vergoedingen Rechtsbescherming
* Bescherming waardevol Nederlands cultureel erfgoed in particulier bezit Zie het advies van de commissie Pechtold Cultuur
* Problemen met Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NWWA)  Tarieven, fipronil, listeria Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit
 * Handelsakkoord CETA  

Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit

Economische Zaken

* Consequenties van het Stint-drama    
* PFAS (GenX-stoffen) in het milieu