aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Uncategorised

Op de Noordzee staan veel verschillende belangen op het spel. Behalve ruimte voor visserij, pleziervaart, beroepsvaart, zandwinning, defensie en natuurgebieden, is binnen afzienbare termijn veel ruimte nodig voor nieuwe windmolenparken. Om tussen al deze belangen een ruimtelijk evenwicht te vinden, is het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) gevraagd een Noordzeeoverleg in te richten. Dit overleg probeert een breed gedragen Noordzeeakkoord te bereiken, onder leiding van OFL-voorzitter Jacques Wallage.

 

In het Noordzeeoverleg onderzoeken de ministeries van IenW, LNV, EZK en BZK samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven waar op de Noordzee de opgaven rond voedsel, energie en natuur kunnen samengaan en waar keuzes nodig zijn. 

Zie ook de publicatie van de overheid over het "Noordzeeloket".

Uit berichten van de NOS maken we op dat er binnenkort een akkoord gesloten gaat worden om met honderden miljoenen euro's de Nederlandse viskottervloot uit te dunnen en te verduurzamen. Het gaat om de 130 kotters die op tong en schol vissen op de Noordzee.

 

Stand 25 november 2019

Knelpunt  Toelichting Verantwoordelijke Ministeries
* Onenigheid in de coalitie    
* Klimaatwet (CO2-heffing)    
* Klimaatakkoord (energietransitie)

Het klimaatakkoord is er! Wat nu?

Wat zijn de consequenties voor de gezondheid? Zie de site ongezondelucht.nl

November 2019: Het eerder dit jaar gesloten Klimaatakkoord is niet genoeg om het kabinetsdoel van 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 te halen. Dat zegt het Centraal Planbureau  (CPB) in een nieuwe doorrekening van de klimaatplannen. Zie het rapport.

Ook de Raad van State kraakt de klimaatplannen (25 november 2019)

Alle
* Flexibilisering arbeidsmarkt (status FTP-ers); nieuwe arbeidsmarktwet (WAB) Participatiewet: bijstandstrekkers moeten tegenprestatie leveren.  
* Afhandeling schadeclaims Groningen

Dit is een crisissituatie. Lees hier wat de Commissaris van de Koning in Groningen (René Paas) zegt.

Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties stelt dat de Staat maatregelen moet nemen om de fysieke veiligheid en het geestelijk welzijn van de betrokken mensen in Groningen te verzekeren.

 
* Belastingdienst (ICT-problemen, personeelstekort, modernisering belastingstelsel, toeslagenaffaire)    Financiën
* Investeringen in defensie, politie, zorg, onderwijs)    
* Rechtspraak (tekorten)    
* Zorgverlening (doorgeschoten marktwerking)    
* Medicijnproblemen (tekorten, controle zuiverheid)    
* Migratieprobleem    
* UWV (misbruik uitkeringen)    
* CBR (achterstanden in gezondheidsverklaringen en examens, verwisseling dossiers, financiële problemen enz.)  Toezichthouders aangesteld.  
* IND (achterstanden)    
* ZZP (flexwerkers)    
* AOW-leeftijd    
* Pensioenmalaise (vernieuwing pensioenstelsel)

Er is een principeakkoord (tussen regering, werknemers, werkgevers) voor een nieuw pensioenstelsel. De vakbondsleden hebben hun toestemming gegeven. Daarna moeten de voorstellen door de Eerste en Tweede kamer worden aangenomen.

FNV wil verhoging AOW.

Niemand begrijpt er iets van !

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
* Luchtvervuiling Zie de site www.ongezondelucht.nl  
* Achterstand onderhoud bruggen/viaducten    
* KLM/Air France    
* Groei Schiphol    

* Vliegveld Lelystad

Vanwege de uitspraak van de RvS over het stikstofbeleid en het wachten op de toestemming van de Europese Commissie gaat de opening van Lelystad airport in april 2020 niet door.

 
* Urgenda     
* Openbaar vervoer (NS, ProRail)    
* Sociale woningbouw  Tekort aan sociale huurwoningen is opgelopen tot 80000. Federatie Opvang (de organisatie voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen) pleit voor een nationaal deltaplan (25 maart 2019). Waar worden de nieuwe woningen gebouwd? In de stad en de hoogte?   
* Inkrimpen veeteelt (mestprobleem)     
* Onderwijs: tekort aan leerkrachten voor het basisonderwijs Het convenant dat het kabinet begin november met de onderwijsvakbonden sloot om de aanpak van de tekorten in het onderwijs verder te intensiveren staat op losse schroeven. De extra (eenmalige) investering in het 'funderend onderwijs' (basis- en voortgezet onderwijs) van 460 miljoen euro is volgens de vakbonden te weinig. Daarom gaan ze staken.  
* Asielbeleid (o.a. kinderpardon)    
* Drugsbeleid koffieshops  Waar blijft de nieuwe wetgeving voor het gedoogd telen van wiet voor recreatief (!) gebruik? Welke grote gemeenten willen meewerken?  
* Rekeningrijden  Discussies over het het "R-woord" zijn weer aan de orde.  
* Koninkrijksrelaties (financiele problemen, Sint Maarten)    
* Verdwenen Vietnamese kinderen uit asielopvang
Lees het Nieuwsbericht d.d. 29 april 2019 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.  
* Nederland als belastingparadijs    
* Achterstallig onderhoud van het spoor belemmeren tienminutendienst (ProRail)    
* Ontluchten tankers op de rivieren (luchtvervuiling)    
* Renovatie Binnenhof: "staatsgeheim"

"Crisismanager" benoemd !

Renovatie 1 jaar uitgesteld. 

Projectdirecteur Pieter Dijckmeester van het Rijksvastgoedbedrijf (de overheidsdienst die de verbouwing begeleidt), stopt.

Binnenlandse Zaken
* Woningtekort    
* Plastic flessen recycling (statiegeld)    
* ICT-problemen (UWV, Belastingdienst, CBR enz.)    
* Stikstofbeleid (PAS: Programma Aanpak Stikstof)

Het Nederlandse stikstofbeleid is in strijd met de Europese natuurwetgeving. Dit zal gevolgen hebben voor bouwprojecten (incl. wegenbouw, huizen) in de buurt van natuurgebieden.

Achtergrond (Stikstof dossier WUR).

Crisisstaf opgezet onder leiding van min v. Landbouw. Remkes voorzitter adviescollege Stikstofproblematiek.

Open brief van MOB aan de Minister President.

Lees hier het eerste rapport van de Commissie Remkes (september 2019).

Zie ook de video (menu links bovenaan).

Lees hier hoe minister Schouten de stikstofproblematiek wil aanpakken (Kamerbrief d.d. 4 oktober 2019).

Ministerie van Landbouw negeerde waarschuwingen over stikstofbeleid. Lees het Volkskrant artikel.

Het kabinet trekt een half miljard euro uit om de stikstofproblematiek aan te pakken. Maar wat men er mee gaat doen is nu (2 november) nog onduidelijk.

Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Binnenlandse Zaken, Economisch Zaken, Defensie
* Terugkeer IS (wees)kinderen en vrouwen De rechtbank in Den Haag besliste op 11 november 2019 dat de kinderen van IS-vrouwen door de Nederlandse Staat moeten worden teruggehaald.  
* Duurzame landbouw   Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
* Jeugdzorg    
* Digitale veiligheid De recente uitval van de telefonische alarmnummers maakt duidelijk dat de overheid meer aandacht moet besteden aan de digitale veiligheid. Justitie en Veiligheid
* Vernieuwing van de democratie

Uitvoering van de plannen van de Commissie Remkes.

Door een modernisering van het kiesstelsel wil het kabinet ervoor zorgen dat meer Nederlanders zich gehoord en vertegenwoordigd voelen in de politiek. Ook wil het kabinet meer jongeren bij de politiek betrekken door het opzetten van een jongerenparlement. Daarnaast komt er een Wet op de Politieke Partijen (WPP).

Binnenlandse Zaken
* Fraudeopsporingsbeleid Het Systeem Risico Indicatie (SyRi) faalt. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

* WODC-lekken

(Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum). Politieke beïnvloeding en sturing van wetenschappelijk onderzoek door ambtenaren van Justitie

 De klokkenluider blijkt afgeluisterd te zijn door Justitie.
Justitie en Veiligheid
* Zorgfraude

Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Sociale Zaken en Werkgelegenheid

* Toeslagenaffaire Belastingdienst  O.a. kinderopvangtoeslag
Financiën
* Personele en materiële tekorten bij Defensie De krijgsmacht voldoet niet aan de NAVO-normen.
Defensie
* Srebrenica nasleep Uitspraak Hoge Raad d.d. 19 juli 2019
* Zomertijd/wintertijd dilemma
* Nasleep Q-koorts affaire
* Nieuwe verpleegkundigenwet (BIG II)
Grote onrust onder verpleegkundigen. Wetsvoorstel is nu ingetrokken.
* Gebouw BuZa en I en W kampt met problemen Ramen vallen naar beneden, te weinig werkplekken, onveilige trappen enz. Binnenlandse Zaken (Rijksvastgoedbedrijf)
* Nederland moet kampioen worden in het water vasthouden Oplossing voor droogteproblemen. Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw
* Aantal daklozen is sinds 2009 verdubbeld Volksgezondheid
* Drugsproblematiek Legalisering cannabis.  
* Energierekening Stijging energiekosten. Economische zaken
* Gevaren van de digitalisering voor de samenleving Kwetsbaarheid van o.a. nutsbedrijven.
* Storten van vervuilde grond "Verondieping" van plassen met grond die verontreinigd is met asbest, plastic, chemicaliën enz. Zie de video (menu bovenaan).
Infrastructuur en Waterstaat
* Tekort aan politieagenten

Doordat meer agenten ingezet worden bij de criminaliteitsbestrijding en beveiliging is er een tekort aan "blauw op de straat".

Halsema: "het water staat tot aan onze lippen".

Justitie en Veiligheid
* Ouderenzorg Tekort aan verpleeg/verzorghuizen.
Volksgezondheid
* Uitdunning Noordzee vissersvloot In het kader van het overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) is er een Noordzeeoverleg ingesteld onder leiding van Jacques Wallage. De NOS meldt nu dat er een akkoord op handen is om met honderden miljoenen euro's de Nederlandse viskottervloot uit te dunnen en te verduurzamen. Het gaat om de 130 kotters die op tong en schol vissen op de Noordzee. Infrastructuur en Waterstaat
* Overheid ziet fraude van Nederlandse kustvissers door de vingers De Nederlandse overheid treedt al minstens tien jaar nauwelijks op tegen kustvissers die frauderen met hun scheepsmotoren. Tientallen vissersschepen gebruiken veel meer motorvermogen dan door de Europese Unie is toegestaan. Zie het onderzoek van de NOS.

Landbouw,

Infrastructuur en Waterstaat

* Mestfraude Zie het artikel d.d. 13 november 2017 in de Boerderij. Landbouw
* Frauduleus gebruik van antibiotica in de veeteelt   Landbouw
* Kalverfraude   Landbouw
* Sociale advocatuur Aanpassingen vergoedingen. Rechtsbescherming
* Bescherming waardevol Nederlands cultureel erfgoed in particulier bezit Zie het advies van de commissie Pechtold. Cultuur
* Problemen met Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NWWA)  Tarieven, fipronil-affaire, listeria. Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit
 * Handelsakkoord CETA  

Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit

Economische Zaken

* Consequenties van het Stint-drama    
* PFAS (GenX-stoffen) in het milieu. Instelling handelingskader met verplichting tot het uitvoeren van metingen.

 Zie het RIVM-rapport d.d. 25-09-2019

Transport van grond en baggerspecie ligt nagenoeg stil door beperkte mogelijkheden tot het uitvoeren van metingen.Zie ook de video.

Verruiming van de norm?

 
* Tekort aan opvangplekken voor asylzoekers Nog geen jaar geleden heeft het kabinet besloten om een aantal AZC's te sluiten.  
* Glastuinbouw ontduikt CO2-regels Ministerie int heffing niet. Lees hier de regeling.  
* ProDemos reorganisatie Jarenlange sexuele intimidatie  niet opgemerkt door toezichthouders.  
* Wijziging Zorgwet
Mogelijk einde vrije artsenkeuze door maximumvergoeding in te stellen van zorgaanbieders waarmee de zorgverzekeraars geen contract hebben.  
* Fraude opsporing dmv de SyRI software    
* Verantwoording giften door lokale partijen in gemeenteraden Zelfde voorschriften als voor Tweedekamer-leden.  
* Personeelstekorten in de bouw, de zorg, het onderwijs enz. Er komt nu wel geld beschikbaar voor het onderwijs maar waar moeten de nieuwe leerkrachten vandaan komen?  
* 5G-netwerk dilemma Huawei wel of niet weren.  
* Agressie in de jeugdzorg Maatregelen om werknemers te beschermen.  
* Fraude bij adoptie Wist de Nederlandse overheid van de misstanden (o.a.) op Sril Lanka?  
* Landschapsbeleid Het landschapsbeleid is in 2012 gedereguleerd. Volgens het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is de zorg voor het landschap op dit moment niet goed geborgd in de Omgevingswet. "In het huidige omgevingsbeleid is het landschap vaak een sluitpost, met als gevolg dat ons landschap versnippert en de zorg over de toekomst van het Nederlandse landschap toeneemt."   

Renovatie Binnenhof

De gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer aan het Binnenhof in Den Haag staat een grootschalige renovatie te wachten. Het Binnenhof wordt vanaf 2020 in één keer gerenoveerd. De Tweede Kamer debatteert hierover regelmatig met het kabinet. Want al gaat het om de gebouwen van het parlement, het kabinet is eindverantwoordelijk voor de renovatie, een project van het Rijksvastgoedbedrijf.