aNovo-actueel: telkens opnieuw kritisch kijken naar algemene maatschappelijke onderwerpen

Bronnen van luchtvervuiling

Het European Environment Agency (EEA) signaleert de volgende bronnen die zeer divers kunnen zijn en zowel een antropogene (menselijke) als natuurlijke oorsprong hebben:

  • het verbranden van fossiele brandstoffen bij het opwekken van elektriciteit, bij transport, in de industrie en in huishoudens;
  • industriële processen en het gebruik van oplosmiddelen, bijvoorbeeld in de chemische en minerale industrie;
  • landbouw;
  • afvalverwerking;
  • vulkaanuitbarstingen, door de wind meegevoerd stof, zeezoutaerosolen en de emissie van vluchtige organische verbindingen uit planten zijn voorbeelden van natuurlijke emissiebronnen.

In Nederland zijn het verkeer (over land en water), de landbouw en de industrie de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. Van alle componenten in de lucht veroorzaken fijnstof, stikstofdioxide en ozon (smog) de meeste schade aan de gezondheid.

Maar dit zijn niet de enige bronnen die deze ongezonde stoffen uitstoten.
Ook de houtstook in en om het huis zorgen voor luchtverontreiniging.
Daarnaast vreugdevuren ('Oud- en nieuw'-viering, Pasen) en niet te vergeten het vliegverkeer.
Deze site zet in het bijzonder laatstgenoemde bronnen in de schijnwerpers.