Chronologisch overzicht van de gebeurtenissen sinds de start van het NSL in 2009

- 1 augustus 2009

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is gestart door de Rijksoverheid, samen met de provincies en de lokale overheden met als doelstelling

  • De luchtkwaliteit te verbeteren voor de volksgezondheid: mensen leven langer en zijn minder ziek als zij schonere lucht inademen.
  • Ruimte bieden aan maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw en nieuwe wegen.

De aanleiding hiertoe was dat Nederland de door de EU vastgestelde normen voor fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) niet binnen de daarvoor gesteld tijd kon halen.

Jaarlijks vindt er een monitoring plaats om vast te stellen of de doelstellingen gehaald zijn. Hiertvoor is een 'monitoringstool' beschikbaar om te zien of de Europese normen (zie https://www.nsl-monitoring.nl/informatie/de-monitoring-nsl/) gehaald zijn.

- 2011 - 2017

Jaarlijks heeft deze monitoring plaatsgevonden maar tot nu toe zijn de normen nog niet gehaald. De concentraties zijn wel gedaald maar de lokale overschrijdingen blijven hardnekkig
In het grootste deel van Nederland liggen de berekende concentraties fijnstof en stikstofdioxide in 2016 onder de Europese normen. De norm voor stikstofdioxide wordt nog overschreden in een aantal drukke straten in binnensteden, vooral in Amsterdam en Rotterdam. De norm voor fijnstof wordt lokaal nog overschreden in gebieden met intensieve veehouderijen en industrie. Hierdoor voldoet Nederland nog niet aan de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof. De komende jaren zal in de binnensteden het aantal locaties waarop de normen worden overschreden naar verwachting afnemen.De EU heeft telkenmale uitstel verleend.

- 23 januari 2018

Advies van de Gezondheidsraad "Gezondheidswinst door schonere lucht". De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van IenW prioriteit te geven aan het terugdringen van de concentraties fijnstof en stikstofdioxide afkomstig van wegverkeer (vooral dieselvoertuigen) en het aanpakken van de uitstoot van ammoniak vanuit de veehouderij.

Lees hier de samenvatting en hier een link naar het volledige advies.

- 8 maart 2018

Brief van het Platform Houtrook en Gezondheid aan de staatssecretaris van I en W i.z. de aanpak van gezondheidseffecten door houtrook.

- 26 maart 2018

Aanpassing van het NSL In het voorjaar van 2018 kon iedereen een zienswijze geven over het concept-kabinetsbesluit Aanpassing NSL 2018. Alle zienswijzen worden beoordeeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) en samengevat in een Nota van Antwoord voor het parlement.

- 25 april 2018

De staatssecretaris van I en W meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat zij voornemens is, gezien de goede samenwerking in het NSL, het in het regeerakkoord aangekondigde Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit uit te voeren als "Schone Lucht Akkoord" met als basis het eerder genoemde advies van de Gezondheidsraad. De nadruk zal hierbij liggen op ultrafijnstof (PM2,5), stikstofdioxide, ozon en ammoniak.

- 30 mei 2018

Brief van de staatssecretaris van I en W aan de Tweede Kamer  i.z. de gevaren van de uitstoot van houtkachels als reactie op de brief van het Platform Houtrook en Gezondheid d.d. 8 maart 2018.

Tweede brief van de staatssecretaris van I en W aan de Tweede Kamer met antwoorden op de gestelde kamervragen over de aanpak van houtrook in woonwijken.

 - 25 juni 2018

De staatssecretaris van I en W stuurt de Nota van Antwoord i.z. de aanpassing NSL 2018  naar de Tweede Kamer.

- 5 juli 2018

Algemeen overleg met de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer over

* het concept-kabinetsbesluit Aanpassing NSL d.d. 28 maart 2018 en de reactie van het Kabinet op de ingediende zienswijzen ("Nota van Antwoord" d.d. 25 juni 2018

* de reactie van het kabinet over het advies van de Gezondheidsraad "Gezondheidswinst door schonere lucht"

* de brief van de staatssecretaris van I en W d.d. 30 mei i.z. de gevaren van de uitstoot van houtkachels