TNO rapport: aanvulling zienswijze aanpassing NSL

TNO rapport 

Sinds de zienswijzenprocedure op het concept-kabinetsbesluit Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 (Aanpassing NSL 2018) is het TNO rapport “Inschatting van effecten van gemeentelijke maatregelen voor reductie NO2 concentratie op knelpunten” beschikbaar gekomen. Omdat dit rapport een belangrijke aanvullende onderbouwing bevat voor het maatregelenpakket dat in de Aanpassing NSL 2018 zal worden opgenomen, is het alsnog openbaar gemaakt. Het betreffende TNO rapport is te downloaden via www.platformparticipatie.nl/aanpassingnsl2018

Zienswijze indienen

Er is gelegenheid om een eerder ingediende zienswijze aan te vullen met een zienswijze op het TNO rapport. Dat kan van 6 juni 2018 tot en met 19 juni 2018:

-      met behulp van het zienswijzenformulier op www.platformparticipatie.nl/aanpassingsnsl2018

-      per brief. U kunt uw zienswijze sturen naar de Directie Participatie, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

-      mondeling door contact op te nemen met de directie Participatie via telefoonnummer 070-456 8999.