TNO rapport: aanvulling zienswijze aanpassing NSL

TNO rapport 

Sinds de zienswijzenprocedure op het concept-kabinetsbesluit Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 (Aanpassing NSL 2018) is het TNO rapport “Inschatting van effecten van gemeentelijke maatregelen voor reductie NO2 concentratie op knelpunten” beschikbaar gekomen. Omdat dit rapport een belangrijke aanvullende onderbouwing bevat voor het maatregelenpakket dat in de Aanpassing NSL 2018 zal worden opgenomen, is het alsnog openbaar gemaakt. Het betreffende TNO rapport is te downloaden via www.platformparticipatie.nl/aanpassingnsl2018

Zienswijze indienen

Er is gelegenheid om een eerder ingediende zienswijze aan te vullen met een zienswijze op het TNO rapport. Dat kan van 6 juni 2018 tot en met 19 juni 2018:

-      met behulp van het zienswijzenformulier op www.platformparticipatie.nl/aanpassingsnsl2018

-      per brief. U kunt uw zienswijze sturen naar de Directie Participatie, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

-      mondeling door contact op te nemen met de directie Participatie via telefoonnummer 070-456 8999.

Concept Aanpassing NSL juni 2018

Het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) is aangepast.

Het concept Kabinetsbesluit Aanpassing NSL 2018 met de bijbehorende bijlagen is vastgesteld op 25 juni 2018 en aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden. Hier de voorgeschiedenis.

Het concept met bijbehorende bijlagen is te downloaden van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/25/aanpassing-nationaal-samenwerkingsprogramma-luchtkwaliteit-nsl-2018

De Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen is opgenomen in Bijlage 4. In het Addendum wordt aangegeven welke maatregelen in de Aanpassing NSL 2018 zullen worden opgenomen om op de kortst mogelijke termijn aan de grenswaarden te voldoen.

Meer informatie volgt

Zienswijze "Aanpassing NSL" 2018

Zienswijze aanpassing NSL

Onderstaand mijn zienswijze op het concept-kabinetsbesluit "Aanpassing NSL 2018", met name waar het gaat over het ontbreken van voldoende effectieve maatregelen in het toegevoegde maatregelenpakket om de kwaliteit van de lucht te verbeteren.

Heeft de staatssecretaris de ingediende zienswijzen m.b.t. de aanpassing van het NSL serieus genomen?

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 25 juni 2018 de Nota van Antwoord op het concept-kabinetsbesluit Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018 naar de Tweede Kamer gezonden. De nota bevat haar reacties op de ingediende zienswijzen met daarbij een indicatie of die tot aanpassing van het concept-kabinetsbesluit zullen leiden.