Eén van de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide is het signaleren en elimineren van factoren die het milieu op en rond de Heide bedreigen. Als uitvloeisel daarvan zijn wij betrokken (geweest) bij een aantal juridische procedures en hebben wij een aantal acties gevoerd.

Hieronder een kort overzicht van de stand van zaken over de juridische procedures:

                                                                                           

 bevoegd gezag  datum
                

 

            
                

 

                

Gedeputeerde Staten van Gelderland

            
                

Gemeente Lochem

            
october 2011

Het bestuur heeft bezwaar aangetekend tegen de door B&W van Lochem verleende evenementen- en omgevingsvergunning voor het gebruik van het naast het motorcrosscircuit aan de Deventerdijk te Harfsen gelegen weiland. Op 22 november 2011 is er een hoorzitting.

We wachten nog op de besliising van B&W

                

Gedeputeerde Staten van Gelderland

            
juni 2010 de Raad van State heeft uitspraak gedaan inzake ons beroep tegen de nieuwe milieuvergunning van Karting Eefde (zie hieronder) en onze beroepsgronden grotendeels ongegrond verklaard.
Gedeputeerde Staten van Gelderland februari 2010 Karting Eefde heeft in maart 2009 een nieuwe milieuvergunning van GS van Gelderland gekregen met verruiming van de kartmogelijkheden (alle dagen wedstrijden, gebruik van 2-takt karts enz.). Wij hebben bezwaar aangetekend en ons beroep is op donderdag 18 februari 2010 behandeld bij de Raad van State. Uitspraak volgt eind april/begin mei.
Gemeente Lochem februari 2010

De Stichting heeft een zienswijze ingediend tegen de bouw van veestallen en een woonhuis langs de Koekoekweg te Harfsen in het dalgebied van de Dommerbeek. De bezwaren zijn afgewezen en de bouwvergunning is verstrekt. Vervolgens hebben we eind februari beroep aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Rechtbank Zutphen tegen het besluit van B&W.

De rechtbank Zutphen heeft op 7 maart 2012 uitspraak gedaan en het besluit van B&W vernietigd.

Gedeputeerde Staten van Gelderland 2009/2010 Als aanvulling op de hierbovengenoemde milieuvergunning hebben GS een ambtshalve wijzigingsbeschikking uitgevaardigd om het gebruik van een geluidsmonitorings- en registratiesysteem verplicht te stellen op de kartingbaan. Naar aanleiding van onze zienswijzen hebben GS een aantal wijzigingen aangebracht. De beschikking is in te zien via http://publicservices.gelderland.nl/IPM/Service.asmx/downloadVergunningDocument?document=7fb91972-3b0d-4fd8-9ab7-87393e609005
Gedeputeerde Staten van Gelderland                 

    december 2009 

            
                

Lange tijd was er onduidelijkheid wat er wel en wat er niet toegestaan was op horecagebied bij Karting Eefde. De baan dreigde een 'party centrum' te worden. In december 2009 was hierover een hoorzitting in het Provinciehuis waar wij ons standpunt hebben toegelicht. GS hebben naar aanleiding daarvan vastgelegd wat er onder 'kartgerelateerde' horeca verstaan wordt, namelijk:

                

De aanwezige horecafaciliteiten mogen slechts worden gebruikt in relatie tot de vergunde kartactiviteiten, hetgeen betekent dat het gebruik van de kantinegebouwen en de bijbehorende terrassen “kartgerelateerd” moet zijn. Het gebruik van de aanwezige faciliteiten dient dienstbaar te zijn aan het karten. Dat kan ook het gebruik van horecafaciliteiten zijn en eten en drinken, mits de aanwezige gasten in overwegende mate komen om te karten en de inrichting tussentijds niet verlaten.
Wordt hieraan niet voldaan, dan is er sprake van een overtreding van artikel 8.1, lid 2 van de Wet milieubeheer, omdat daarmee de inrichting als een zelfstandige horecagelegenheid wordt gebruikt en op die manier wordt veranderd.

            

en een overzicht van de acties die de Stichting VvdGH ondernomen heeft:

                                                                                           

datum actie
GS van Gelderland een evaluatie toegezonden over de effecten van één jaar nieuwe milieuvergunning Karting Eefde
01/11/09 op 20 oktober 2009 is er een hoorzitting bij de provincie Gelderland over de horeca-activiteiten van KE (Achter 't Peerd januari 2009). Die is echter uitgesteld tot 15 december omdat de provincie vergeten was om alle belanghebbende uit te nodigen. Dit is al de 2e keer dat de zitting uitgesteld wordt
29/09/09 gesprek met het bestuur van de Stichting Marke Gorsselse Heide over de toekomstige samenwerking
01/06/09 bij GS van Gelderland geprotesteerd tegen het toestaan van een wedstrijd op de Kartingbaan Eefde op 1e Pinksterdag (31 mei). De huidige vergunning staat dit niet toe. Dit is afgewezen. Inmiddels heeft de advocaat van de vereniging Tegengas hiertegen bezwaar aangetekend en is zijn bezwaar gegrond verklaard.
23/05/09 bij de gemeente Lochem een 'zienswijze' ingediend m.b.t. het concept besluit over de bouwvergunning aan de Koekoekweg te Harfsen en de wijziging van het bestemmingsplan
01/05/09 bij de Raad van State een beroepschrift ingediend tegen de revisievergunning van Karting Eefde en een verzoek een voorlopige voorziening te treffen. De RvS heeft toegestemd in een voorlopige voorziening hetgeen betekent dat de vergunning voorlopig niet van kracht wordt
05/03/09 GS van Gelderland gevraagd om handhavend op te treden in verband met het feit dat Karting Eefde niet over de vereiste (horeca) vergunningen beschikt
21/01/09 Gedeputeerde van der Kolk herinnerd aan haar belofte duidelijkheid te verschaffen wat de provincie (en de gemeente) onder 'kart-gerelateerde horeca-activiteiten' verstaat
30/12/08 begin gemaakt met het verspreiden van de promotie-flyer van de St.VvdGH (VVV, buurtbewoners, horeca-gelegenheden in de regio etc.)
19/12/08 aan GS van Gelderland de zienswijze van de Stichting i.z. de ontwerpbeschikking voor Karting Eefde gestuurd
11/12/08 persbericht over de ontwerpbeschikking van GS voor een nieuwe milieuvergunning voor Karting Eefde
08/12/08 gesprek met de Gedeputeerde voor Milieu van GS Gelderland en 3 ambtenaren over de handhaving van de vigerende vergunning van Karting Eefde en eventuele verplaatsing naar aanleiding van de hierondergenoemde brief
31/10/08 persbericht over de oprichting van de Stichting VvdGH gestuurd naar lokale media. Overheden en natuur/milieu-organisaties d.m.v. een brief op de hoogte gebracht van het bestaan van de Stichting
13/10/08 Gedeputeerde van der Kolk (provincie Gelderland) brief gestuurd met vragen over Karting Eefde
09/10/08 Gemeenteraadsleden Lochem per email op de hoogte gebracht van de feiten over de voorgenomen vestiging van een grote boerderij aan de Koekoekweg
28/09/08 de gemeente Lochem nadere informatie gevraagd over de berichten dat er aan de Koekoekweg te Harfsen een nieuw (groot) melkveebedrijf zou worden gevestigd
31/08/08 ontstemming laten blijken aan de groep Baas over de plannen om de oostelijke rondweg N348 langs de Gorsselse hei te projecteren, door het stroomgebied van de Dommerbeek en dwars over de Harfsense Enk
18/07/08 vragen gesteld aan de gemeente Lochem over het feit dat Karting Eefde afgeweken is van de bouwvergunningen die verleend zijn om de uitkijktoren van een omheining te voorzien en het terras uit te breiden. Tegen de bouwvergunningen zijn van verschillende kanten bezwaren gemaakt
18/07/08 het college van B&W van Lochem en de fractievoorzitters van de gemeenteraad attent gemaakt op de wegwijzerbordjes die Karting Eefde (illegaal?) aangebracht heeft aan de lantaarnpalen op de wegen rondom de Gorsselse hei