1. De aanleiding om tot een 'gebiedsproces' te komen is gelegen bij de motie die de fracties van GroenLinks en VVD indienden tijdens de discussie van de gemeenteraad van Lochem op 7 december 2010 in verband met de goedkeuring van het Bestemmingsplan Buitengebied.

De motie hield het volgende in:

"De Raad van de gemeente Lochem in vergadering bijeen op  7 december 2010, behandelend het raadsvoorstel 2010-007006 en  als onderdeel daarvan de zienswijze van motorclub Hamac:   

Overwegende dat:  
 -Een goede planologische inpassing van motorclub Hamac in  voornoemd plan ten finale in goed overleg met meerdere betrokkenen  tot stand dient te komen  
-Het genereren van veel maatschappelijke draagvlak steeds  en herkenbaar het handelen van Hamac gekenmerkt heeft
 -de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied geen  geijkt instrumentarium levert om de uiteenlopende opvattingen  en belangen van betrokken partijen op elkaar af te  stemmen  

Is van oordeel dat: 
-Na vaststelling van het bestemmingsplan spoedig een bestendig  kader vastgesteld moet worden waarbinnen de activiteiten  van voornoemde motorclub kunnen plaatsvinden  

Besluit het college op te dragen:  
-Zich voortvarend in te zetten het hiervoor geformuleerde  kader tot stand te brengen   
en gaat over tot de orde van de dag "

De heer Tekelenburg (GL) licht het amendement toe en zegt gezien te hebben dat de Gorsselse hei prima geregeld is maar dat de sportaccomodatie van Hamac, een grote vereniging met veel leden een een groot draagvlak, tekort wordt gedaan ofschoon het planologisch niet haalbaar is. Hij gaat er vanuit dat het college zich voortvarend zal inzetten om voor deze sportvereniging een oplossing te zoeken via samenwerking van andere gebruikers van het gebied.

Wethouder Kottelenberg (CDA) zegt dat hij deze motie van harte steunt.

Onze geschiedenis

Good food from good sources form our family recipe


Copper Hill has belonged to the Williams since 1826

Nana’s vinyard summers

VVdGH

Het begin

Tekst bij de Builder
Tending guests has always been the business of our family
Mixing tradition with fresh influences and a homey atmosphere

Our promise

We only put our trust in providers who deliver fresh, sustainable and organic products.
Marie Williams, Chef

The lady of the house

Dit is de tekst via Builder
Chef Marie Williams

Make a reservation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Or call us directly +44 (0)555 555 5555

  • Steunt u ons ook?
  • logo top vvdgh thumb